xQ pētījums

xQ ir organizācijas efektivitātes novērtējums, kurš parāda organizācijas stratēģisko mērķu izpildes efektivitāti un struktūrvienību (t.sk. darbinieku) virzību uz šo mērķu sasniegšanu. Tas ir instruments vadītājiem, ar kura palīdzību viņi var sekot konsekventai darbu izpildei, mērot un uzlabojot komandas efektivitāti. Pētījums ir izstrādāts sadarbībā ar vadošajām biznesa konsultāciju un pētījumu kompānijām pasaulē McKinsey&Company un Harris Interactive. Pētījuma izstrādē ir ieguldīti aptuveni 3 miljoni dolāru.

xQ pielietojums

Vispārēja organizācijas/komandas novērtēšana
Pretēji plašiem kultūras auditiem un attieksmes pētījumiem, xQ ir veidots kā vadības darba instruments. Katrs jautājums novērtē darbinieku standarta uzvedību dažādās situācijās un identificē vājos punktus, kurus uzlabojot ir iespējams pozitīvi ietekmēt rezultātu. xQ pakalpojums nodrošina atskaiti gan organizācijā kopumā, gan, ja nepieciešams, detalizētu atskaiti valstu/struktūrvienību/grupu griezumā, iespējams analizēt rezultātus arī amatu grupās (dažādi vadītāju līmeņi, speciālisti utml.)

Vadības efektivitātes audits
xQ pakalpojums ļauj novērtēt organizācijas vadītāju efektivitāti. Pētījuma rezultātā tiek iegūts vērtējums skaitliskā izteiksmē, kas ļauj konstruktīvi izvērtēt katra vadītāja vai vadītāju grupas sniegumu un sastādīt rīcības plānu rādītāju uzlabošanai.

Vadītāju/struktūrvienību/grupu savstarpējās sadarbības un komunikācijas efektivitāte
xQ skaidri parāda organizācijas vājākos posmus savstarpējās sadarbības un komunikācijas jautājumos. Iespēja analizēt datus, kurā vadības līmenī vai struktūrvienībā ir būtiski šķēršļi atklātai komunikācijai, pozitīvai darba videi, darbinieku apmierinātībai ar savu vadītāju.

Stratēģijas izpildes šķēršļu novēršana
Neīstenota stratēģija ir nesasniegts mērķis. xQ process palīdz identificēt neveiksmju iemeslus un sniedz informāciju par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Mērķu kaskadēšanas efektivitāte
Daudzos uzņēmumos viens no svarīgiem vadītāju pienākumiem ir mērķu kaskadēšana, attīstības pārrunu veikšana ar darbiniekiem un regulārs atbalsts šo mērķu sasniegšanā. xQ novērtējums parāda to, cik efektīvi vadītāji ir komunicējuši mērķus, kāds ir viņu atbalsts darbiniekiem un cik liela ir darbinieku izpratne par svarīgākajiem mērķiem.

Iespēja vadītājiem, kuri sākuši darbu jaunā amatā
xQ sniedz jaunam vadītājam objektīvu un anonīmu vērtējumu – atskaites punktu – par organizācijas stiprajām un vājajām pusēm, potenciālu un iespējamajiem uzlabojumiem. xQ procesa izmantošana palīdz iesaistīt un apvienot jauno vadības komandu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Apmācību vajadzību identificēšana
xQ rezultātu analīze sniedz pietiekami detalizētu informāciju par nepieciešamajām vadītāju un darbinieku sociāla rakstura apmācību vajadzībām konkrētās grupās vai struktūrvienībās

Organizāciju apvienošana
Apvienojot organizācijas, darbiniekiem bieži vien pietrūkst informācijas par prioritātēm, mērķiem, pienākumiem, atskaites un komunikācijas procedūrām. Tā rezultātā rodas neapmierinātība un zūd darba efektivitāte. Izmantojot xQ novērtējumu ir iespējams diagnosticēt problēmas jaunajā organizācijas struktūrā un procesos. Savukārt atkārtota diagnostika palīdz novērtēt veiktās izmaiņas.

Jauna virziena sākums
xQ palīdz paredzēt nākotnes veiksmi. Uzsākot jaunu stratēģisko virzienu, ar šo pētījumu ir iespējams apzināt komandas potenciālu un darba izpildes spējas, tādējādi iegūstot reālistisku skatienu un samazinot risku. Iegūtā informācija ļaus laikus veikt nepieciešamās izmaiņas un sasniegt iecerētos mērķus

Klients var pieveinot pētījumam savus ierastos jautājumus par darbinieku apmierinātību, produktiem, klientu servisu utml.

Lai saņemtu vairāk informācijas par xQ pētījumu, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */