Organizācijas procesu diagnostika

Procesu diagnostikas metodika bāzējas uz FranklinCovey Sales Performance Group metodoloģiju un ir adaptēta, lai diagnosticētu ne tikai pārdošanas procesus.

Diagnostika pirms jebkuras apmācības vai stratēģijas ir vitāli svarīga, jo nosaka uzņēmuma darbinieku esošās prasmes un zināšanas, kā arī pārdošanas komandas darbības platformu un procesus. Protams, to var veikt arī paša uzņēmuma speciālisti, tomēr pasaules (un FranklinCovey) prakse rāda, kas efektīvāk diagnostiku veic pieaicināti speciālisti.

FranklinCovey piedāvātā diagnostika balstās uz trim instrumentiem:

 • Darbinieku anketēšanu
 • Darbinieku strukturētās intervijas
 • Klientu strukturētās intervijas

Darbinieku anketas tiek veidotas katram uzņēmumam individuāli, pēc konkrētas nepieciešamības un tālākās darbības plāna (apmācības programma vai stratēģijas izstrāde/maiņa). Anketēšanu pielieto, ja uzņēmumā ir liels skaits darbinieku, vai ir nepieciešama anonīma informācija no dalībniekiem.

Organizācijas procesu diagnostika bieži palīdz uzņēmumam ietaupīt līdzekļus, kas nepieciešami apmācībai, jo pēc diagnostikas FranklinCovey izstrādā precīzāku apmācību plānu, kas neietver nevajadzīgās tēmas, samazina apmācību laiku. Ir bijuši gadījumi, kad pēc diagnostikas tiek nolemts par pilnīgi citām apmācību programmām, nekā sākotnēji iecerēts.

Mūsu klientu ieguvumi pēc diagnostikā rekomendēto aktivitāšu veikšanas:

 • Izmaksu optimizācija, nelietderīgo izmaksu samazināšana;
 • GM (gross margin) pieaugums;
 • Apgrozījuma pieaugums 10-20% virs plānotā;
 • Pārdošanas procesa izmaiņas; skaidrība kā sasniegt pārdošanas mērķus;
 • Birokrātisko šķēršļu izslēgšana;
 • Loģistikas procesa optimizācija;
 • Skaidra darbinieku lomu un pienākumu pārdale;
 • Organizācijas struktūras izmaiņas;
 • Skaidra uzņēmuma stratēģijas un mērķu definēšana, vadības vienošanās;
 • Uzņēmumu mērķu un individuālo mērķu sasaistes sistēma, lai izslēgtu darbinieku neefektīvas darbības;
 • Mācības darbiniekiem, kas balstās uz patiesajām biznesa, individuālajām un komandu vajadzībām;
 • Uzņēmumam neatbilstošo darbinieku attīstība vai nomaiņa.

Lai saņemtu vairāk informācijas par organizācijas procesu diagnostika, sazinieties ar mūsu klientu partnieriem

/* ]]> */